Grup de treball de Psiquiatria Psicosomatica i d'Enllaç

El Grup de treball de Psiquiatria Psicosomàtica i d'Enllaç s'ha creat per millorar la pràctica, la recerca, la docència i els vincles entre experts d'aquesta disciplina.

La Psiquiatria Psicosomàtica i d'Enllaç és la disciplina psiquiàtrica que tracta la morbilitat psíquica en el pacient mèdic-quirúrgic. Es troba entre la medicina i la psiquiatria atenent problemes adaptatius, psicopatologies coincidents, psicopatologies amb greus repercussions somàtiques, trastorns mentals orgànics, psicopatologies desencadenants i somatitzacions; també té com objectiu l’estudi de la relació metge-malalt, les seves vicissituds i la seva repercussió en la malaltia i la seva evolució.

Els objectius d'aquest grup de treball són diversos. L'objectiu general és crear una estructura que permeti canalitzar les inquietuds i propiciar la relació, comunicació i trobada de professionals que treballen de forma directa o indirecta en la Psiquiatria Psicosomàtica i d'Enllaç. També té com a objectiu difondre el coneixement d'aquesta especialitat de la psiquiatria (formació discent i docent) per satisfer les necessitats de formació i informació dels professionals. Ha de ser dinamitzadora per seguir avançant en aquest camp. Cal que serveixi de recolzament i impulsi estudis d'investigació sobre temes de Psicosomàtica i d'Enllaç. Ha de col·laborar amb altres grups de treball afins, institucions i altres societats científiques en la constitució de grups multidisciplinaris i en la realització d'estudis d'investigació. Per tal de millorar l'atenció dels pacients ha de crear un model d'atenció o funcionament uniforme d'acord amb les guies clíniques vigents.

El grup de treball generarà opinions independents i consensuades pels seus integrants i estarà obert a la participació de tots els professionals interessats. (Coordinadora: Gemma Parramon Puig gparramo@vhebron.net)

DocumentacióProcediments i instrumentos psicométrics per l’ avaluació psiquiàtrica i psicològica prèvia al
transplantament d’ órganos i teixits

[Català] [Español]Formulari Protocol d'avaluació Candidats a Receptor de Trasplantaments
[Català] [Español]Membres del grup

Nom Mail
José Maria Gines Miranda 94155@parcdesalutmar.cat
Anna Bastidas Salvadó bastidas@clinic.ub.es
Luis Pintor Pérez lpintor@clinic.ub.es
Ester Castan ecastan@comll.cat
Pep Tarragó peptar@hotmail.com
Sabel Gabaldón sgabaldon@hsjdbcn.org
Nuria Sánchez nsanchea@clinic.ub.es
Amanda Rodríguez amarodriguez@vhebron.net
Guila Fidel sgfidel@gmail.com
Gemma Parramon Puig gparramo@vhebron.net
Gemma García Parés ggarcia@tauli.cat
Xavier Gastaminza Pérez xgastaminza@vhebron.net
Maria Vanesa Muñoz Jove vmunoz@hsjdbcn.org
Josefina Pérez Blanco JPerezB@santpau.cat
Antoni Corominas a.corominas@fphm.cat
Ricar Navinés rnavines@clinic.ub.es
Virginia Soria Tomás vsoria@bellvitgehospital.cat
Amanda Rodriguez Urrutia amarodriguez@vhebron.net
Pol Palau Puig ppalaup@hospitalbenitomenni.org
Miquel Bioque Alcázar mbioque@clinic.ub.es
Daniel Bergé Baquero dbergeba@gmail.com
Marta Quesada Franco martaquesada@yahoo.com
Rosa Hernández Ribas mrhernandez@bellvitgehospital.cat
Giovanni Oriolo goriolo@cpbssm.org