Grup de treball de Gestió Sanitària de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

La gestió sanitària en es el camp de coneixement dirigit a la planificació, organització i desenvolupament de serveis i programes de salut. El camp de la Gestió de Psiquiatria i Salut mental , inclou una visió actual del concepte clàssic de Psiquiatria Administrativa i inclou les teories i models organitzatius, els requeriments, els lideratges, la planificació i el desenvolupament innovador i formació i adequació professional així com dels sistemes d’informació per garantir una avaluació i millora continua dels resultats de salut mental en la població. Te una clara vocació participativa i contempla una visió de Macrogestió (política sanitària i salut pública), de Mesogestió (gestió de centres, serveis i programes) i de Microgestió (anàlisis de los processos assistencials i pràctica professional per millorar l’eficiència y la qualitat de les intervencions).

El Grup de Treball de Gestió de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental es va constituir el 31 de maig de 2018 per els següents socis promotors de la Societat: Narcis Cardoner, Diego Palao, Vicens Valles, Emilio Rojo, Josep Pifarre i Josep Cañete. Es tracta de professionals amb una àmplia experiència en el camp de la Gestió a l’àmbit de salut mental, participant també com a membres de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Els objectius de Grup de treball de gestió són:

• Aprofundir en el coneixement i aplicació dels principis de la Gestió Sanitària a l’àmbit de la Psiquiatria i la salut mental.

• Fer difusió i formació sobre gestió als professionals sanitaris vinculats a projectes o centres de salut mental (psiquiatria, infermeria, psicologia i altres).

• Anàlisi i coneixement dels sistemes d’avaluació de resultats (indicadors) i de la qualitat assistencial així com dels processos d’acreditació.

• Com a part dels objectius de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut mental, el Grup de Treball de Gestió participarà en l’Avaluació de projectes, programes o propostes de l’administració o d’altres entitats , elaborant informes raonats basats en el coneixement i l’expertesa.

• Estudi i difusió dels diferents models i pràctiques de gestió assistencials amb especial èmfasis en indicadors i mesures de resultats en salut, equitat, accessibilitat i evidència científica.

• Coneixement i difusió de la Innovació en la metodologia i organització assistencial així com en els elements tecnològics implicats (sistemes d’informació).

• Col·laborar estretament amb les societats de la l’Academia, especialment la Societat Catalana de Gestió Sanitària, la Societat Catalana de Qualitat assistencial i la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto Juvenil. També amb el grup de treball de la Sociedad Española de Psiquiatria.

El Grup de Treball te l’objectiu de participar en les activitats de la Societat incloent la realització periòdica de sessions participatives de “casos problemes en gestió”, la participació en la Jornada de Cloenda amb l’organització de taules i tallers i l’organització i desenvolupament de una jornada anual sobre Gestió en salut mental.

La metodologia de treball consisteix en reunions regulars de freqüència bi-mensual a la seu de l’Academia i reunions extraordinàries convocades “ad hoc” quan resulti necessari per els objectius específics sobrevinguts.

El Grup te una visió oberta cap a la participació de tots els professionals interessats en formar part del grup, dirigint se per e-mail al coordinador.

Membres del grup

Nom Mail
Josep Cañete (coordinador)jcanete@csdm.cat
Narcis Cardoner ncardoner@gmail.com
Vicens VallèsVValles@cst.cat
Diego Palaodpalao@tauli.cat
Emilio Rojoerojo@hospitalbenitomenni.org
Josep PifarrèJpifarre@gss.scs.es